Deprecated: Required parameter $id follows optional parameter $times in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/functions.php on line 836 Deprecated: Required parameter $id follows optional parameter $times in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/functions.php on line 845 Deprecated: Required parameter $id follows optional parameter $times in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/functions.php on line 854 Deprecated: Required parameter $product follows optional parameter $price in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/class-product-pricing.php on line 327 Deprecated: Required parameter $product follows optional parameter $price in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/class-product-pricing.php on line 368 Deprecated: Required parameter $product follows optional parameter $price in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/class-product-pricing.php on line 468 Deprecated: Required parameter $product_id follows optional parameter $price in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/class-shortcode-handler.php on line 93 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/functions.php:836) in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 692 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/woocommerce-role-based-price/includes/functions.php:836) in /customers/5/c/3/lamazi.be/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 700 Algemene voorwaarden – Lamazi

Een gemaakte afspraak, op welke manier ook, is juridisch bindend en dient te worden nagekomen. Indien u niet aanwezig kan zijn, dient uw afspraak minimaal 48 uur op voorhand te worden geannuleerd. Bij laattijdig annuleren zijn wij genoodzaakt de behandeling bij uw volgende afspraak aan te rekenen voor de gereserveerde tijd in onze agenda. Personen die herhaaldelijk de afspraak niet nakomen, krijgen bij Lamazi pas terug een afspraak als de behandeling op voorhand wordt vereffend. Indien de afspraak niet wordt nagekomen of de annulatie laattijdig plaatsvond, storten wij het voorschot niet terug. Indien de annulatie minimaal 48 uur op voorhand plaatsvond, ontvangt u uw voorschot terug op het rekeningnummer waarmee de betaling werd uitgevoerd. Wij vragen u ook om het uur van afspraak te respecteren en op tijd te komen. Bij laattijdigheid wordt deze tijd van de behandeling afgetrokken. Het salon heeft het recht om een schadevergoeding te vragen van de klant indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het salon. Wij danken u voor het begrip van onze voorwaarden. LET OP: een bevestiging- en herinneringsmail kan soms bij ongewenste mail of spam terechtkomen.

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lamazi Online Shop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lamazi Online Shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lamazi Online Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Lamazi Online Shop zijn vrijblijvend en Lamazi Online Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lamazi Online Shop. Lamazi Online Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lamazi Online Shop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lamazi Online Shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lamazi Online Shop. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen en eventuele typfouten.
3.4 Bij betaling per overschrijving door de klant zijn de eventuele transactiekosten altijd voor de opdrachtgever van de transactie.
3.5 Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan lamazi. Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan lamazi, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens lamazi getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. lamazi behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is lamazi gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Lamazi is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Lamazi tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Lamazi om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Lamazi is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Lamazi is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Lamazi Online Shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Terugname/ Retourneren

5.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 48uur na aflevering aan Lamazi Online Shop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
5.2 De koper dient direct na aankomt de ontvangen producten te inspecteren en wanneer er gebreken zijn deze binnen 24u  aan ons te melden bij voorkeur per e-mail of eventueel telefonisch. Wanneer u tijdig heeft gereclameerd kunt u in overleg met ons de ontvangen zending terug sturen. Mocht er inderdaad sprake zijn van een fout door Lamazi Onine Shop dan zorgen wij voor een gratis herlevering nadat wij uw artikel hebben ontvangen. U krijgt achteraf een vergoeding voor de gemaakte verzendkosten van het artikel dat u heeft terug gestuurd. Betalingen vinden plaats binnen 30 dagen.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Lamazi Online Shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Lamazi Online Shop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Geschillen

7.1 Op al onze overeenkomsten is het België recht van toepassing. De bevoegde Belgische rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Lamazi Online Shop in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Lamazi Online Shop niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Lamazi Online Shop . De klant vrijwaart Lamazi Online Shop te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Lamazi Online Shop blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Lamazi Online Shop de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Lamazi Online Shop ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9. Bestellingen/Communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lamazi Online Shop , dan wel tussen Lamazi Online Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lamazi Online Shop , is Lamazi Online Shop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lamazi Online Shop.
9.2 Het is mogelijk dat bepaalde afbeeldingen afwijken van het echte product en er kunnen geen rechten worden ontleend door de afgebeelde foto. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Lamazi Online Shop.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lamazi Online Shop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lamazi Online Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lamazi Online Shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Lamazi Online Shop schriftelijk opgave doet van een adres, is Lamazi Online Shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lamazi Online Shop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Lamazi Online Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lamazi Online Shop deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lamazi Online Shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lamazi Online Shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Lamazi Online Shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Lamazi Online Shop in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.